6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

1. Tanımlar
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak VERİ SORUMLUSU Yayalar Mah. Ankara Cad. No:173 Pendik/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Pendik 0-4550-0558-8500107 Mersis No’ lu Hakmar Gıda Turizm Hayvancılık ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) dir.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen Şirket veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin Şirket adına yürütülmesi hususunda belirlenecek veri sorumlusu temsilcisi ayrıca hakmar.com.tr /gizlilik/ internet adresinde gösterilmektedir.

İşbu AYDINLATMA METNİ, Şirket nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
Şirket tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam, Tanıtım, kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılması yanında, Şirket faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Söz konusu Kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, işbu Aydınlatma Metni’nin incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK RIZA verilmesi halinde işlenmektedir.
Kişisel veriler; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Şirket tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecek, saklanabilecek ve açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Şirket iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere veri sahibi tarafından fiziken verilmesi, web sitesi üyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz Şirket tarafından 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanacaktır.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu’na tıklayarak yada hakmar.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda Şirket tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin politikalarımız incelemek için linki takip edebilirsiniz. İşbu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında Şirket kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.

Unvan: Hakmar Gıda Turizm Hayvancılık ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi
Mersis: 0-4550-0558-8500107
Adres: Yayalar Mah. Ankara Cad. No:173 Pendik/ İstanbul
E-Posta: info@hakmar.com.tr